Algemene Voorwaarden

Algemeen

Het Voorlaatste Nieuws is een satirisch online magazine van Kitsch Club BVBA, RPR Brugge, BTW BE0816.800.376, gevestigd te 8300 Knokke, Graaf Jansdijk 268 (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd).

Door het bezoek van deze website verklaart de bezoeker (hierna ‘u’ of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’). Wij houden het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt en elk nieuw bezoek aan deze website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

Informatie

Wanneer wij informatie verstrekken op deze website, proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie welke verstrekt wordt in het kader van deze website.

Deze website kan informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

Intellectuele Eigendom

Deze website bevat teksten, foto’s, video’s, werken van letterkunde en kunst, handelsnamen, domeinnamen, merken en ander materiaal bevatten dat is beschermd door (intellectuele) (eigendoms)rechten van ons en van derden. U erkent deze rechten uitdrukkelijk en verbindt zich het betreffend materiaal enkel te gebruiken mits voorgaande schriftelijke toestemming en daarvan geen gebruik te maken op enige wijze die een inbreuk uitmaakt op voormelde (intellectuele) (eigendoms)rechten.

Reacties en andere informatie en materialen die instuurt

Wat betreft alle informatie en materialen (zoals uw naam, emailadres en de inhoud van uw reacties m.i.v. foto’s en video’s) die u zelf naar of via de website verstuurt, publiceert, meedeelt of anderszins gebruikt m.b.t. website, verklaart en waarborgt u zeer uitdrukkelijk dat die informatie en die materialen niet op onwettige basis werden bekomen (bv. rechtstreeks of via derden verkregen na schending van privacy of intellectuele eigendomsrechten), geen wetgeving of rechten schenden (bv. laster of eerroof, pornografische materialen, aanzetten tot misdrijven, virussen/scripts die informatiesystemen verstoren), dat u de rechthebbende ervan bent, dan wel toestemming hebt bekomen van de (intellectueel) rechthebbende(n) om die informatie en materialen te versturen, publiceren, mede te delen en gebruiken en dat u ons hiervoor een onherroepelijk, niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd gebruiksrecht verleent om deze informatie en materialen zonder tegenprestatie te publiceren, mee te delen en anderszins te gebruiken op deze website en op onze sociale media. U vrijwaart u ons derhalve uitdrukkelijk tegen eender welke aanspraken van derden hieromtrent.

Wij kunnen, ook al kunnen wij bepaalde informatie en materialen in sommige omstandigheden selecteren, niet verantwoordelijk gesteld worden voor de door u opgegeven informatie en toegestuurde materialen en zijn niet verplicht deze opgegeven informatie en toegestuurde materialen na te kijken op correctheid en/of wettigheid. Het feit dat bepaalde informatie of materialen van u of anderen op de website gepubliceerd wordt, betekent niet dat wij kennis hebben van deze informatie en materialen, de inhoud ervan promoten of het ermee eens zijn.

Indien u op deze website een vermoedelijke inbreuk vaststelt op uw (intellectuele) (eigendoms)rechten, gelieve dan zo snel mogelijk contact te nemen met ons via email en ons duidelijk te informeren over de aard en inhoud van de vermoedelijke inbreuk, waarna wij beslissen indien en/of welke reactie wordt ondernomen door ons. Elke reactie die wij ondernemen geschiedt op ons initiatief en te allen tijde zonder nadelige erkentenis van welke aard ook en onder voorbehoud van alle rechten.

Aansprakelijkheid

Het bezoek, de raadpleging en het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico van de bezoekers. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies, van welke aard ook, voortvloeiende uit uw bezoek, raadpleging of gebruik van deze website of uit het versturen, publiceren of meedelen van informatie op deze website, noch voor schade of verlies van welke aard ook voortvloeiend uit onderbreking, wijziging, stopzetting of andere maatregel die wij nemen of die aan ons wordt opgelegd wordt, bv. owv openbare orde. In zoverre onze aansprakelijkheid op grond van een wettelijke bepaling niet uitgesloten kan worden, is deze beperkt tot enkel een vergoeding voor directe schade (met uitsluiting van alle indirecte-, gevolg- en andere schade) en dit tot een maximaal bedrag per schadegeval van € 125,00 Euro.

Wat betreft alle door u opgegeven informatie en toegestuurde materialen (zoals de door u opgegeven naam, email en andere gegevens, de inhoud van uw reacties en briefwisselingen zoals teksten, foto’s, video’s), vrijwaart u ons uitdrukkelijk tegen eender welke aanspraken van derden. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de door u opgegeven informatie en toegestuurde materialen en zijn niet verplicht deze opgegeven informatie en toegestuurde materialen na te kijken op correctheid en/of wettigheid.

Privacy, Persoonsgegevens en Cookieverklaring

Deze bepaling wordt eveneens weergegeven in onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website. Door aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via info@kampingkitschclub.be.

Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:

(i) Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert (voor het abonneren op onze nieuwsbrief, voor het versturen en publiceren van uw reacties op onze website) of anderszins identificeert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw naam, pseudoniem, email en sociale media account van onder andere Facebook, Instagram of Twitter. (ii) Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via sociale media profielen; (iii) Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten; (iv) Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog op de hierna vermelde doeleinden en om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren. U kan de browserinstellingen van uw computer zelf aanpassen om de verwerking van cookies te beheren.

De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden: (i) het gebruik in het algemeen van onze website, (ii) de publicatie van uw reacties indien u reacties instuurt via de website, sociale media, email of ander communicatiemiddel, (iii) om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden; (iv) om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners en leveranciers. De u betreffende persoonsgegevens kunnen met het oog op voormelde doeleinden doorgegeven worden aan onze partners en leveranciers.

U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via info@kampingkitschclub.be. of via post naar voormeld postadres.

Varia

Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze Voorwaarden of een contract of wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht en zal geen afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze rechten krachtens deze voorwaarden, een contract of een wet aantasten of wijzigen.

Indien één of meer clausules van deze Voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze Voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules, die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtscolleges van de maatschappelijke zetel van Kitsch Club bvba bevoegd.

Laatst bijgewerkte versie

31 maarT 2020

Copy link
Powered by Social Snap